Publikacje w języku polskim

1. R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing w sektorze publicznym – wyzwanie badawcze, „Humanites and Social Science”, 2017, 1(XXII), s. 143-166.
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/299
2. R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing i jego pomiar – próba operacjonalizacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, 322, s. 74-88.
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-57369168-7522-4846-b3ef-439af3294cb2/c/07.pdf
3. R. Lenart-Gansiniec, Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych, „Organizacja i Kierowanie”,  2017, 2(176), s. 229-240.
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_2_176/lenart-gansiniec-zaufanie-a-crowdsourcing-w-organizacjach-publicznych.pdf
4. R. Lenart-Gansiniec, Możliwości i ograniczenia wykorzystywania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego, „Handel Wewnętrzny”, 2017, 3(368), s. 223-233.
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=575187
5. R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing – systematyczny przegląd literatury, „Przegląd Organizacji”,  2017, 3, s. 25-34.
http://www.przegladorganizacji.pl/plik/775/przeglad-organizacji-3-2017-art-05-crowdsourcing-systematyczny-przeglad-literaturypdf
6. R. Lenart-Gansiniec, Endogeniczne uwarunkowania crowdsourcingu, „Studia i Prace WNEiZ US”,  2017, 48/2 s. 45-54.
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_

i_Zarzadzania/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2017-t48-n2/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2017-t48-n2-s45-54/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2017-t48-n2-s45-54.pdf
7. R. Lenart-Gansiniec, Orientacja strategiczna na otwarte innowacje jednostek samorządu terytorialnego, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”,  2017, 3(39), s. 249-262.
http://www.ejournals.eu/pliki/art/10075/pl
8. R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing. Analiza semantyczna, „Przedsiębiorczość
i Zarządzanie”, 2017, t. XIX, z. 6, cz. II, s. 105-118.
http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-2.pdf
9. R. Lenart-Gansiniec, Metoda studium przypadku w badaniach crowdsourcingu, „Social Studies Theory and Practices”, 2017, 2(3), s. 23-37.
http://www.social-studies.pl/NR3/023.pdf

Rozdziały w monografiach
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Etnografia w badaniu crowdsourcingu (w:) K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 340-353. 
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Nowosci_okladki/Pa%C5%
BAdziernik_17/Nauki_o_zarzadzaniu.pdf
 
Publikacje w języku angielskim
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Virtual Knowledge Sharing in Crowdsourcing: Measurement Dilemmas, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, 2017, 3(13), s. 95-123.
http://jemi.edu.pl/vol-13-issue-3-2017/virtual-knowledge-sharing-in-crowdsourcing-measurement-dilemmas
2. R. Lenart-Gansiniec, Theoretical and Methodical Aspects of Crowdsourcing: Effectiveness and Its Measuring, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, 2017, 4(13), s. 43-59.
http://jemi.edu.pl/vol-13-issue-4-2017/theoretical-and-methodical-aspects-of-crowdsourcing-effectiveness-and-its-measuring
3. R. Lenart-Gansiniec, Factors influencing decisions about crowdsourcing in the public sector: a literature review, „Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, 2017, 6(65), s. 1997- 2005.
https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2017065061997.pdf
4. R. Lenart-Gansiniec, Conceptualisation of »crowdsourcing« term in management science, „International Journal of Contemporary Management”, 2017, 2(16), s. 151-175. http://www.ejournals.eu/pliki/art/10806/pl
 
Rozdział w monografii anglojęzycznej
 
1. Ł. Sułkowski, R. Lenart-Gansiniec, Human resources management in the public sector: toward the multi-paradigm (w:) B. Jałocha, R. Lenart-Gansiniec, E. Bogacz-Wojtanowska, G. Prawelska-Skrzypek (red.), The Complex identity of public management: aims, attitudes, approaches, Monographs and Studies of the Jagiellonian University, Institute of Public Affairs, Kraków 2017, s. 11-23. http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/THE+COMPLEX+IDENTITY+OF+PUBLIC
+MANAGEMENT/2b8f3673-716d-4342-9b37-6f1376b79bc7
 
Publikacja w materiałach pokonferencyjnych
 
1. R. Lenart-Gansiniec, Factors which have an impact on making decisions about crowdsourcing, Proceedings of the 20th International Scientific Conference Enterprise and Competitive Environment ECE 2017, s. 458-470.
http://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
2. R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing and Organisational Learning in Public Organisations: A Conceptual Model, Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017, s. 577-584.
http://toc.proceedings.com/36737webtoc.pdf