W literaturze nie podjęto prób zrozumienia mechanizmu wpływu crowdsourcingu na organizacyjne uczenie się. Nieliczni badacze wskazują, że badanie powiązań pomiędzy crowdsourcingiem a organizacyjnym uczenie się można uznać za „nowy, ekscytujący kierunek badań” [Schlagwein, Bjørn-Andersena 2014: 754-778]. Crowdsourcing może stanowić nowy wkład i mechanizm uczenia się organizacji, czy też uzupełnienie organizacyjnego uczenia się [Feller i in. 2012; Majchrzak, Malhotra 2013].