Kierownikiem projektu jest dr Regina Lenart-Gansiniec

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała na podstawie rozprawy zatytułowanej „Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się" (2013) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Promotor prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon). Praca wydana nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer pt.: „Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły").

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations oraz przygotowania pedagogicznego. Posiada uprawnienia trenera biznesu.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, szczególnie badając kwestie kapitału relacyjnego, zarządzania wiedzą, współpracy z otoczeniem, organizacyjnego uczenia się oraz organizacji uczącej się.

Dorobek naukowy obejmuje autorstwo jednej publikacji książkowej oraz pięciu rozdziałów w monografiach naukowych. Ponadto jest autorem 50 prac naukowych z zakresu zarządzania, w tym zarządzania oświatą.
Artykuły ukazały się m.in. w: „International Journal of Contemporary Management", „Przegląd Organizacji", „Zarządzanie Publiczne",", „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", „Marketing i Rynek". Jest członkiem komitetu naukowego w czasopiśmie „Journal of Management and Marketing" oraz redaktorem tematycznym w „Journal of Economy, Business and Financing". Stale współpracuje i publikuje
w miesięczniku „Dyrektor Szkoły".

Jest biegłym sądowym w zakresie marketingu oraz sprzedaży oraz ekspertem w zakresie zarządzania przy Ministerstwie Gospodarki (Krajowe Kluczowe Klastry). Brała udział w 2 projektach badawczych dotyczących pracowników wiedzy oraz klastrów edukacyjnych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Academy of Management, European Group for Organizational Studies, European Academy of Management, Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.