Na etapie początkowym niezbędne było przeprowadzenie systematycznego przeglądu literatury. Jego wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie istniejących luk poznawczych, rekomendacji dalszych badań, sformułowanie celu projektu badawczego, określenie luki badawczego,  sformułowanie problemu badawczego i celu badania. Kolejno, zaproponowano autorski model poprzez określenie zależności pomiędzy zmiennymi, które będą podlegać analizie. Układ zmiennych i ich zależności stał się podstawą do sformułowania hipotez badawczych. W etapie przewiduje się konceptualizację i operacjonalizację crowdsourcingu, organizacyjnego uczenia się oraz pozostałych pojęć wynikających z trzech poziomów crowdsourcingu.


Kolejna faza obejmuje dobór próby. Zostaną opracowane metody i narzędzia gromadzenia danych dla celów badań empirycznych. Opracowane narzędzia zostaną przetestowane w badaniu pilotażowym. W dalszej kolejności, podmiotem prowadzonych badań będą wszystkie inicjatywy crowdsourcingowe organizacji publicznych w Polsce. Materiał zgromadzony podczas badania zostanie poddany analizie ilościowej oraz jakościowej. Wyniki analiz pozwolą na wnioskowanie, przyjęcie lub odrzucenie hipotez, formułowanie uogólnień. Planuje się konfrontację z literaturą, wskazanie wkładu w dorobek dyscypliny, ograniczeń przeprowadzonych badań oraz przesłanek do dalszych badań.