I Sympozjum Naukowe, „Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków”, 5.12.2017, Instytut Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Celem sympozjum jest stworzenie możliwości do dyskusji oraz wymiany poglądów, ale również budowy platformy trwałej współpracy przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy doświadczeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące crowdsourcingu.
 

Tematyka sympozjum obejmuje następujące zagadnienia:


crowdsourcing: wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru
uwarunkowania crowdsourcingu
odmiany crowdsourcingu
korzyści, koszty, bariery, ryzyko crowdsourcingu
obszary zastosowania crowdsourcingu
społeczność wirtualna w crowdsourcingu
proaktywne przywództwo w crowdsourcingu
rola pracownika w crowdsourcingu
rola technologii w crowdsourcingu
motywacja w crowdsourcingu
zarządzanie wiedzą w crowdsourcingu
otwarte innowacje
innowacje społeczne
współtworzenie wartości
prosumeryzm, wikinomia
mądrość tłumu
kultura partycypacji
ekonomia dzielenia się
crowdfunding
otwarty rząd
innowacje w sektorze publicznym
smart city


Zgłoszone referaty w języku polskim lub angielskim, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane (do wyboru): w czasopiśmie naukowym „Journal of Intercultural Management” (publikacje anglojęzyczne, 11 punktów), monografii „Crowdsourcing and Knowledge Management in Contemporary Business Environments” (monografia w języku angielskim, wydawnictwo IGI Global) lub czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ” (publikacje anglojęzyczne i polskojęzyczne, 11 punktów).